Lý Nhân, Hà Nam, miền đất của những sản vật tiến vua

0

Về vùng đất Lý Nhân – Hà Nam, nơi vào trong tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao như: Chí Phèo, Đời Thừa, lão Hạc… nơi mà có Bá Kiến, Thị Nở, Chí Phèo, Lão Hạc, ông Giáo Thứ…